Re-integratie via de gemeente

Kandidaten voor wie gemeente de re-integratiediensten inkoopt
De re-integratiediensten die de gemeente inkoopt, zijn bestemd voor kandidaten met een bijstandsuitkering in het kader van de Participatiewet (waaronder kandidaten in het kader van de Nieuwe Wet Inburgering), een Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) of een Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Daarnaast kunnen re-integratiediensten ingezet worden voor niet- uitkeringsgerechtigden die extra ondersteuning nodig hebben bij re-integratie naar werk, bijvoorbeeld kandidaten die zijn opgenomen in het doelgroepenregister.

De re-integratiediensten
Onder de re-integratiediensten vallen alle re-integratieactiviteiten die gericht zijn op:

  1. Re-integratie
  2. Participatie


Toelichting activiteiten
Samen met jou zijn wij er verantwoordelijk voor dat er actief gewerkt wordt aan persoonlijke doelen. Hiertoe wordt een trajectplan opgesteld dat als uitgangspunt dient bij de begeleiding. Afhankelijk van het type re-integratiedienst (re-integratie of participatie)[1] worden er zowel individuele of groepsgewijze activiteiten aangeboden om je te activeren en benodigde vaardigheden te verbeteren. We streven samen met jou naar het zoveel mogelijk wegnemen van belemmeringen in de persoonlijke of leefsfeer die jou hinderen te participeren (via maatschappelijke activiteiten, coaching of betaald werk).
Als je met behoud van uitkering aan de slag gaat op een werkplek, dan bieden wij je maatwerkgerichte begeleiding/ondersteuning. Indien de stap naar werk kan worden gemaakt, zal de focus ook liggen op (het ontwikkelen of verbeteren van) sollicitatie- en presentatieaardigheden. Denk hierbij aan het opstellen van een goed Curriculum Vitae, het plaatsen daarvan op een website, het schrijven van brieven, het benaderen van werkgevers en het voeren van een goed sollicitatiegesprek. Niet alle hoofdactiviteiten hoeven steeds ingezet te worden; dit kan per persoon verschillen. Immers maatwerk voor jou is het uitgangspunt.

Maximale individuele doorlooptijd van de re-integratiediensten 
WerV biedt aan iedereen maatwerk. Dit maatwerk komt onder meer tot uitdrukking in de doorlooptijd van de re-integratiedienst die per kandidaat kan verschillen. Wel hanteren we maximale doorlooptijden voor re-integratie of participatie. Als startdatum wordt de datum vanaf akkoord trajectplan gerekend. De trajectduur is in onderstaande tabel weergegeven. Hiervan kan worden afgeweken als je een minder intensieve of juist intensievere begeleidingsbehoefte hebt en/of er minder/meer tijd nodig is om de doelen te bereiken.
 

Aanmelden; De gemeente meldt je aan bij WerV